Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora udrugama

Grad Beli Manastir objavljuje javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama na rok od pet godina i to na adresi:

  1. Trg slobode 17, Beli Manastir, uredski prostor na prvom katu koji se sastoji od jedne sobe (soba br. 2), površine 22,60 m2, mjesečna naknada za korištenje: 1,58 eura
  2. Trg slobode 17, Beli Manastir, uredski prostor na prvom katu koji se sastoji od jedne sobe (soba br. 7), površine 11,00 m2, mjesečna naknada za korištenje: 0,77 eura

Na ovaj javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar najmanje 1 godinu prije dana objave javnog natječaja
  • udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija
  • udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Beli Manastira
  • udruga mora provoditi programe i projekte od interesa i na području Grada Belog Manastira
  • da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro
  • udruga ne smije imati nekretninu u vlasništvu.

Rok za podnošenje prijava je 12. travanj 2024. godine. Više informacijama na stranicama Grada Belog Manastira.