Na belomanastirsko odlagalište odlazi 1000 tona otpada manje! Obavijest za građane koji su odabrali opciju kućnog kompostiranja

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća od 01.04.2023. godine više ne pruža usluge gospodarenja otpadom na području Općine Bilje. Prestankom pružanja navedene usluge za područje Općine Bilje, oko 1000 tona otpada godišnje: komunalni otpad, bio otpad i ostali reciklabilni otpad (glomazni otpad, plastika metal, staklo i papir) neće se više dovoziti u Beli Manastir.

Baranjska čistoća je građanima s područja Općine Bilje osiguravala punih 17 godina uslugu odvoza otpada i niz drugih vezanih usluga (pokretna blagajna, preuzimanje zelenog otpada, isplatu okolišnog poticaja, otkup povratne ambalaže i drugo) održavajući najnižu cijenu usluge gospodarenja otpadom. ,,Građanima s područja JLS Bilje se zahvaljujemo na dugogodišnjoj suradnji”, navode iz Baranjske čistoće.

Promjenom davatelja javne usluge od 01.04.2023. godine promijenjene su i cijene navedene usluge, za kategoriju kućanstva su cijene povišene za 9%, dok za kategoriju nekućanstva, ako koriste spremnike od 120 litara cijena je povišena za 58% (obračun za dva odvoza u mjesecu):

Za sve ostale korisnike usluga Baranjske čistoće nastaviti će se  pružanje usluga vodeći računa o interesima korisnika s najnižom cijenom uz osiguranje brojnih drugih pogodnosti.

,,Pozivamo sve korisnike naših usluga koji su odabrali zbrinjavanje bio otpada putem kućnih kompostera uz mjesečno umanjenje računa za 5 kuna na dostavu dopune Izjave o korištenju javne usluge koju ćemo vam dostaviti s ciljem postizanja još boljih rezultata razvrstavanja otpada”, navode iz Baranjske čistoće.

,,Iako je Beli Manastir u RH šesti grad po uspješnosti razvrstavanja otpada,  adekvatnim obuhvatom biootpada putem kućnih kompostera, postići će se znatno bolji rezultati u razvrstavanju otpada naših JLS, a korisnicima će se osigurati niža cijena što je u skladu sa Odlukom i Zakonom o gospodarenju otpadom (članak  73. zakona)”, dodaju.