Nove potpore za poduzetnike i pravilnik o subvencioniranju stambenih kredita

foto:obž

Osiguravanjem 6,8 milijuna kuna u svom proračunu za 2019. godinu Osječko-baranjska županija stvorila je temelj za odobravanje potpora, odnosno nepovratnih financijskih sredstva za poticanje razvoja malog gospodarstva i poduzetništva. Svi uvjeti odobravanja potpora propisani su Odlukom koju na prijedlog župana donosi Županijska skupština, pa se ista procedura vodi i za određene izmjene i dopune.

Tako je na jučer(26. ožujka 2019. godine) održanoj sjednici Kolegija župana definiran prijedlog kojim se uz dosadašnjih šest vrsta potpora za poticanje razvoja poduzetništva (potpore za sufinanciranje kamatne stope na poduzetničke kredite, potpore za ulaganje u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja, potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda, potpore za informiranje i obrazovne aktivnosti, potpore za savjetovanje poduzetnika te potpore za promotivne aktivnosti) uvodi još dvije nove potpore; za učeničko poduzetništvo te klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika, za što je u županijskom proračunu osigurano dodatnih 85.000,00 kuna. Cilj ovih promjena je osiguranje sredstava koji se utječe na razvijanje poduzetničkog duha kod učenika i studenata, poticanje njihova samozapošljavanja, razvijanje poduzetničkih kompetencija te poticanje udruživanja radi povećanja konkurentnosti gospodarstva što uključuje koordiniran i zajednički rad mikro, malih i srednjih poslovnih subjekata te centara znanja i lokalne samouprave u razvoju i izradi novih proizvoda.

S obzirom da određeni poslovni subjekti, fizičke i pravne osobe nisu u sustavu PDV-a te da nemaju mogućnost odbijanja pretporeza, vijećnicima Županijske skupštine predložit će se i dopuna Odluke kojom se tim fizičkim i pravnim osobama kod dodjele potpora priznaju i troškovi PDV-a.

Pravilnik o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite

Članovi Kolegija župana danas su također raspravljali o provođenju projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ koji je pobudio iznimno veliki interes građana od njegovog začetka, točnije od kako je Skupština Osječko-baranjske županije 19. veljače 2019. godine donijela Zaključak o njegovom pokretanju i ovlastila župana na daljnje provedbene odluke.

Podsjećamo, Projekt je pokrenut radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, pada broja stanovnika i pojačane ekonomske emigracije, naročito na ruralnom području, kao i njihovog negativnog utjecaja na smanjenje broja i udjela radno aktivnog stanovništva, nedostatak potrebne radne snage te usporenog gospodarskog rasta i razvoja. Namijenjen je hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije bez obzira na godine života, a kandidati moraju ispunjavati uvjete za dobivanje kredita koje utvrđuje poslovna banka za kupnju stana ili kuće na području Županije.

U okviru Projekta subvencionira se kamatna stopa od 1 postotnog poena na odobreni kredit poslovne banke s kojom Županija zaključi ugovor o poslovnoj suradnji u prvih 10 godina otplate kredita, a minimalni rok otplate kredita je 15 godina. Ukupni kreditni potencijal je 50.000.000,00 kuna, a najviši iznos kredita koji će Županija subvencionirati je 500.000,00 kuna.

Župan Ivan Anušić odmah je uputio poziv svim jedinicama lokalne samouprave i poslodavcima da sudjeluju u dodatnom subvencioniranju kamata, u tijeku su aktivnosti oko uključivanja poslovnih banaka s kojima će biti potpisani ugovori o poslovnoj suradnji za provođenje Projekta, a na današnjoj sjednici Kolegija župana usvojen je Prijedlog Pravilnika o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u ovom projektu. Njime je, između ostalog, definirano da korisnik kredita može biti hrvatski državljanin koji odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koji prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće.

Subvencioniranje kamate na kredit odobrava prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva u Upravnom odjelu za gospodarstvo. Pročelnica tog odjela Ivana Katavić Milardović ističe da se ovakvim prijedlogom Pravilnika žele postići, uz ciljeve navedene u Zaključku Skupštine o pokretanju Projekta, i određeni socijalni aspekti. Naime, subvencija kamate na kredit neće se dodijeliti ako je procijenjena vrijednosti stana ili kuće koji podnositelj zahtjeva odnosno njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner imaju u vlasništvu i namjeravaju prodati radi kupnje većeg stana ili kuće veća od 500.000,00 kuna za kućanstvo do dva člana, a za kućanstvo s više od dva člana 1.000.000,00 kuna.

Vrijednost stana ili kuće koja se kupuje ne može biti veća od 1.000.000,00 kuna, osim ako u kućanstvu živi osoba s utvrđenim invaliditetom 80 % i više. Tada vrijednost stana ili kuće koji se kupuje može biti do 1.100.000,00 kuna.

Predlaže se rok od tri mjeseca u kojem podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner mora prodati stan ili kuću koju ima u vlasništvu, a radi kupnje većeg stana ili kuće. Korisnik subvencioniranog kredita dužan je prijaviti prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stan ili kuća koji je predmet kupnje u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Navedeni su i slučajevi u kojima će se kredit obustaviti i korisnik kredita je u obvezi vratiti uplaćeni iznos te slučajevi kada se subvencija obustavlja, ali bez obveze povrata uplaćenog iznosa subvencije. U Pravilniku je također uređen postupak dodjele subvencije kamate na kredit (sastav i način imenovanja, zadaće i način odlučivanja Povjerenstva za provedbu projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, način objave natječaja, obrazac zahtjeva za subvencioniranje kamate na kredit, potrebna dokumentacija uz zahtjev).