Općina Petlovac sufinancira troškove smještaja učenika u učeničke domove

Načelnik Općine Petlovac donio je Odluku o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetom da oba roditelja učenika imaju prebivalište na području Općine Petlovac najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

Općina Petlovac će učenicima koji zadovoljavaju gore navedene kriterije sufinancirati troškove smještaja u učeničkom domu u visini od 40,00 eura mjesečno.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

– potvrda o smještaju u učenički dom,

– preslika osobnih iskaznica oba roditelja (ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci)

– preslika IBAN računa

Prijave za sufinanciranje smještaja u učeničkom domu učenici mogu podnijeti do 30. rujna 2023. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.

Obrazac prijave  za sufinanciranje smještaja učenika u učeničkom domu s područja Općine Petlovac može se preuzeti na web stranicama: www.petlovac.hr, te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.

Preuzimanje priloga: