Otvoren je Javni poziv za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini

foto: Pixabay/Ilustracija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

MODELI STAMBENOG ZBRINJAVANJA:

Pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima primjene ovoga Zakona može se ostvariti na sljedeće načine:

1. najmom obiteljske kuće u državnom vlasništvu (model A)

2. darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B)

3. davanje u najam stana u državnom vlasništvu (model C)

4. darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D)

5. darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak postojeće obiteljske kuće u vlasništvu korisnika ili izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E)

Prijava za stambeno zbrinjavanje može se podnijeti za sve modele stambenog zbrinjavanja, po principu jedna prijava za jedan model. Prijaviti se može za stambeno zbrinjavanje u županiji u kojoj se želi ostvariti pravo, unutar jedne jedinice lokalne samouprave.

UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA
Pravo na stambeno zbrinjavanje na području primjene ovoga Zakona može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:

1. U vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti

2. U vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti

3. Nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave ili su boravili

4. U postupku utvrđivanja prava osobe koje žive i/ili rade u inozemstvu dostave izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će se nakon izvršnosti rješenja o stambenom zbrinjavanju vratiti u Republiku Hrvatsku i prebivati u dodijeljenoj stambenoj jedinici sukladno članku 18. stavku 9. ovoga Zakona

Članovi obitelji korisnika prava na obnovu objekata s IV., V. i VI. stupnjem oštećenja po propisu o obnovi i korisnika stambenog zbrinjavanja te članovi obitelji koji su ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po drugim propisima na teret državnog proračuna, mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje ako vrate iznos sredstava koji je utrošen u obnovu odnosno njihovo stambeno zbrinjavanje ili uz umanjenje stambene površine koju su ostvarili kao članovi obitelji najmoprimca.Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan čija je stambena površina najmanje 30% manja od propisane člankom 17. stavkom 1. ovoga Zakona, pod uvjetom da se isti nalazi na području primjene ovoga Zakona.

POTREBNA DOKUMENTACIJA 
Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se na obrascu koji je objavljen uz javni poziv. Detaljne informacije i obrazac Prijave možete naći na službenoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je za sebe i sve članove obitelji na koje se odnosi prijava za stambeno zbrinjavanje dužan priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (,,Narodne novine”, br. 14/19.) i to:

  • za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrdu škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove
  • obračunsku ispravu za isplatu plaće poslodavca ili ako osoba nije zaposlena dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove koji nisu na redovnom školovanju
  • diplomu ili svjedodžbu o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene u prijavi
  • uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe navedene u prijavi dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika ovjerena kod javnog bilježnika potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane
  • potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane dokaz o utvrđenom invaliditetu
  • potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane
  • pravomoćnu presudu o počinjenom nasilju u obitelji
  • potvrdu o statusu prognanika, povratnika i izbjeglice

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za bodovanje u trenutku podnošenja prijava za stambeno zbrinjavanje ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 
Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2024. godine nadležnom upravnom tijelu županije u kojoj se želi ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje.

Više informacija na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.