Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Dom kulture Ada na adresi Glavna 6, Općina Šodolovci, Ada

Ukupni prihvatljivi troškovi: 672.712,17 kuna

EU sufinanciranje projekta: 428.654,15 kuna

Slika 1.,2. Stanje prije obnove

Opis projekta: Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Rezultati projekta: Obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 67,19 %.

Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na zgradi: povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjena vanjske stolarije.

Slika 3. Stanje tijekom obnove

Razdoblje provedbe projekta: Od 18.10.2018. do 17.10.2020.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Šodolovci.