HZZO: Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji su u samoizolaciji

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) izvijestio je u ponedjeljak da je za osiguranike kojima je uslijed izolacije ograničeno kretanje predviđen poseban postupak kojim će im se olakšati ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad za vrijeme samoizolacije.

Osiguranik, kojem je utvrđena potreba izolacije, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila, navodi HZZO u priopćenju.

Ako osiguranik u dogovoru s poslodavcem vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji organizira tako da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način, ne može ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, a o tome također obavještava izabranog doktora.

U tom mu slučaju izabrani doktor ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad.

Kako osiguranici u samoizolaciji ne mogu preuzeti to izvješće kod izabranog liječnika i neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno im se omogućava podnošenje zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi izolacije preuzeti putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH).

Ako osiguranik ne može priložiti ni potvrdu o plaći izdanu od poslodavca, tu će potvrdu HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.

Elektronski proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a obvezno mora sadržavati: ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), kontakt telefon, te broj tekućeg računa na koji će se isplatiti naknada plaće.

E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije, stoji u priopćenju.