Općina Kneževi Vinogradi objavila Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga u 2024. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je dana 04.01.2024. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini.

Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje manifestacija na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini je prikupljanje pisanih prijedloga za manifestacije udruga, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u prioritetnim područjima:
1. Sport i rekreacija;
2. Eno, etno i gastro ponuda,
3. Obilježavanje obljetnica, jubileja i sl.
a sve sukladno Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi koje provode manifestacije na području Općine Kneževi Vinogradi, i to u području sporta i rekreacije, odnosno eno, etno i gastro ponuda koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti, već promicanje područja Općine Kneževi Vinogradi.

Za financiranje manifestacija udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno sa 03.02.2024. godine. 

Sve informacije i potrebna dokumentacija nalazi se na službenim stranicama Općine Kneževi Vinogradi.