Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade NK Bratstvo Jagodnjak na adresi Kruševačka 20, Jagodnjak
Ukupni prihvatljivi troškovi: 470.641,76 kuna
EU sufinanciranje projekta: 304.221,03 kuna

Slika 1. Stanje prije obnove

Opis projekta: Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom ikorištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, teSpecifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosiostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije zapoticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnogakcijskog plana energetske učinkovitosti.

Rezultati projekta: Obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinskeenergije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 73,25 %.

Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na zgradi: povećanje toplinske zaštite krova iznadgrijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stroapprema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije.

Slika 2. Stanje nakon obnove

Razdoblje provedbe projekta: Od 16.10.2018. do 17.10.2020.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Jagodnjak