PRIJAVI SE! Općina Kneževi Vinogradi bira Savjet mladih

Općina Kneževi Vinogradi objavila je danas, 13. siječnja 2023. godine Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi.

Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi broji 5 članova, uključujući i predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi, u dobi od 15 do 30 godina života. Članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi bira Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na vrijeme od tri godine.

Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, mladež političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kad je predlagatelj neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 20 mladih s područja Općine Kneževi Vinogradi.

Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi je 15 dana od dana objave na oglasnim pločama i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi: www.knezevi-vinogradi.hr.

Cjelokupni tekst Javnog poziva sa potrebnim obrascima objavljen je na stranici: https://knezevi-vinogradi.hr/…/javni-poziv-za….